Индекс материала
Устав федерации
Устав федерации - Стр.2
Все страницы

Устав федерации

СТАТУТ
громадської організації
"ФЕДЕРАЦІЯ ПЕЙНТБОЛУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація "Федерація Пейнтболу Київської області" (далі по тексту Федерація) є місцевою громадською організацією, яка діє в межах Київської області, та створена на засадах спільності інтересів, добровільності, гласності, відкритості, творчої ініціативи та самоврядування громадян України для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Офіційна назва організації:
Українською мовою -     Громадська організація "Федерація Пейнтболу Київської області".
1.3. Федерація здійснює свою діяльність відповідно Конституції України, закону України "Про об'єднання громадян", чинного законодавства України, цього Статуту.
1.4. Федерація є некомерційною, неприбутковою громадською організацією і має право самостійно приймати рішення щодо напрямків своєї діяльності, спрямованої на забезпечення статутних цілей.
1.5. За своїми зобов'язаннями Федерація відповідає усім майном, що їй належить, відповідно до чинного законодавства. Федерація не відповідає за зобов'язання держави, так само, як і держава не відповідає за зобов'язання Федерації.
1.6. Федерація набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах.
1.7. Федерація має печатку, штамп, фірмовий бланк, власну символіку, емблему, знаки, грамоти - та іншу атрибутику, зразки якої затверджуються Радою Федерації. Символіка Федерації реєструється у порядку, встановленому законом.
1.8. Федерація має право набувати від свого імені майнові та немайнові права та нести обов'язки в установленому Законодавством порядку, виступати позивачем і відповідачем в суді, арбітражі і третейських судах.
1.9. Місце знаходження керівних органів Федерації: Київська область, місто Біла Церква, "Гайок", 221, кв. 40.

Розділ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ.
2.1. Основною метою діяльності Федерації є:
• Задоволення та захист законних інтересів своїх членів, пропаганда здорового способу життя та сприяння розвитку пейнтболу в Київській області, як виду спорту.
2.2. Основними завданнями діяльності Федерації є:
• сприяння розвитку дитячо-юнацьких секцій з пейнтболу:
• сприяння фізичному вихованню молоді та населення;
• згуртування молоді навколо ідеї пейнтболу з метою розкриття їх потенціалу, спрямованого на самовдосконалення;
• сприяння організації та формуванню команд Київської області на змаганнях будь-якого рівня;
• сприяння розвитку і зміцненню зв'язків з міжнародними і національними Федераціями, об'єднаннями, активній діяльності своїх представників в міжнародних спортивних організаціях та об'єднаннях;
• правовий та соціальний захист спортсменів, тренерів, інших спеціалістів, турбота про ветеранів пейнтболу - членів Федерації.
2.3. Для виконаня завдань передбачених цим Статутом, Федерація у встановленому законом порядку:
• створює і зміцнює фінансову та матеріальну базу Федерації;
• сприяє розробці й реалізації програми розвитку пейнтболу в Україні і, зокрема, в Кивський області;
• готує своїх членів до змагань, зборів та інших заходів;
• бере участь у організації та проведенні на громадських засадах наукових досліджень;
• сприяє проведенню підготовки по підвищенню кваліфікації членів Федерації, пропоганди і популяризації пейнтболу;
• сприяє проведенню науково-практичних конференцій, з питань діяльності Федерації;
• виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права та обов'язки;
• здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства;
• вивчає потреби пейнтболістів;
• у встановленому порядку подає матеріали на присвоєння спортивних звань, заохочення тренерів;
• має інші права, передбачені чинним Законодавством України.

Розділ 3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ, ВИБУТТЯ З НЕЇ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ.
3.1. Федерація будується на засадах індивідуального та колективного членства.
3.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 14 років, визнають Статут Федерації, своєчасно сплачують вступні та членські внески, активно сприяють діяльності Федерації.
3.3. Індивідуальні члени приймаються до складу Федерації на підставі письмової заяви до Ради Федерації.
3.4. Колективними членами Федерації можуть бути трудові колективи установ, організацій чи підприємств, які визнають Статут Федерації, своєчасно сплачують вступні та членські внески і беруть посильну участь в реалізації статутних завдань Федерації.
3.5. Колективні члени Федерації реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.
3.6. Колективні члени вступають до Федерації на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації, яка подається до Ради Федерації.
3.7. Члени федерації мають право;
• брати участь у плануванні і обговоренні діяльності Федерації;
• вносити пропозиції по покращенню роботи Федерації;
• обирати і бути обраними до складу керівних і контрольних органів Федерації;
• брати участь у спортивних, методичних та інших заходах, що проводяться Федерацією на засадах і в порядку, визначених регламентуючими документами Федерації, які затверджуються керівними органами Федерації;
• користуватись майном і символікою Федерації.
3.8. Члени Федерації зобов'язані:
• дотримуватись вимог Статуту Федерації, виконувати рішення керівних органів Федерації;
• своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески;
• брати участь у роботі Федерації;
• дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами Федерації.
3.9. Членство в Федерації може бути припинено на підставі:
• поданої до Ради Федерації заяви індивідуального члена про вихід із Федерації;
• рішення зборів колективу, підприємства, установи, організації - колективного члена;
• рішення Ради Федерації.
3.10. Рішення про виключення з Федерації може бути оскаржено відповідно до Ради Федерації або зборів Федерації.
3.11. Добровільний вихід з Федерації здійснюється в тому ж порядку, що і втуп до неї.