Индекс материала
Устав федерации
Устав федерации - Стр.2
Все страницы

Устав федерации

СТАТУТ
громадської організації
"ФЕДЕРАЦІЯ ПЕЙНТБОЛУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація "Федерація Пейнтболу Київської області" (далі по тексту Федерація) є місцевою громадською організацією, яка діє в межах Київської області, та створена на засадах спільності інтересів, добровільності, гласності, відкритості, творчої ініціативи та самоврядування громадян України для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Офіційна назва організації:
Українською мовою -     Громадська організація "Федерація Пейнтболу Київської області".
1.3. Федерація здійснює свою діяльність відповідно Конституції України, закону України "Про об'єднання громадян", чинного законодавства України, цього Статуту.
1.4. Федерація є некомерційною, неприбутковою громадською організацією і має право самостійно приймати рішення щодо напрямків своєї діяльності, спрямованої на забезпечення статутних цілей.
1.5. За своїми зобов'язаннями Федерація відповідає усім майном, що їй належить, відповідно до чинного законодавства. Федерація не відповідає за зобов'язання держави, так само, як і держава не відповідає за зобов'язання Федерації.
1.6. Федерація набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах.
1.7. Федерація має печатку, штамп, фірмовий бланк, власну символіку, емблему, знаки, грамоти - та іншу атрибутику, зразки якої затверджуються Радою Федерації. Символіка Федерації реєструється у порядку, встановленому законом.
1.8. Федерація має право набувати від свого імені майнові та немайнові права та нести обов'язки в установленому Законодавством порядку, виступати позивачем і відповідачем в суді, арбітражі і третейських судах.
1.9. Місце знаходження керівних органів Федерації: Київська область, місто Біла Церква, "Гайок", 221, кв. 40.

Розділ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ.
2.1. Основною метою діяльності Федерації є:
• Задоволення та захист законних інтересів своїх членів, пропаганда здорового способу життя та сприяння розвитку пейнтболу в Київській області, як виду спорту.
2.2. Основними завданнями діяльності Федерації є:
• сприяння розвитку дитячо-юнацьких секцій з пейнтболу:
• сприяння фізичному вихованню молоді та населення;
• згуртування молоді навколо ідеї пейнтболу з метою розкриття їх потенціалу, спрямованого на самовдосконалення;
• сприяння організації та формуванню команд Київської області на змаганнях будь-якого рівня;
• сприяння розвитку і зміцненню зв'язків з міжнародними і національними Федераціями, об'єднаннями, активній діяльності своїх представників в міжнародних спортивних організаціях та об'єднаннях;
• правовий та соціальний захист спортсменів, тренерів, інших спеціалістів, турбота про ветеранів пейнтболу - членів Федерації.
2.3. Для виконаня завдань передбачених цим Статутом, Федерація у встановленому законом порядку:
• створює і зміцнює фінансову та матеріальну базу Федерації;
• сприяє розробці й реалізації програми розвитку пейнтболу в Україні і, зокрема, в Кивський області;
• готує своїх членів до змагань, зборів та інших заходів;
• бере участь у організації та проведенні на громадських засадах наукових досліджень;
• сприяє проведенню підготовки по підвищенню кваліфікації членів Федерації, пропоганди і популяризації пейнтболу;
• сприяє проведенню науково-практичних конференцій, з питань діяльності Федерації;
• виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права та обов'язки;
• здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства;
• вивчає потреби пейнтболістів;
• у встановленому порядку подає матеріали на присвоєння спортивних звань, заохочення тренерів;
• має інші права, передбачені чинним Законодавством України.

Розділ 3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ, ВИБУТТЯ З НЕЇ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ.
3.1. Федерація будується на засадах індивідуального та колективного членства.
3.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 14 років, визнають Статут Федерації, своєчасно сплачують вступні та членські внески, активно сприяють діяльності Федерації.
3.3. Індивідуальні члени приймаються до складу Федерації на підставі письмової заяви до Ради Федерації.
3.4. Колективними членами Федерації можуть бути трудові колективи установ, організацій чи підприємств, які визнають Статут Федерації, своєчасно сплачують вступні та членські внески і беруть посильну участь в реалізації статутних завдань Федерації.
3.5. Колективні члени Федерації реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.
3.6. Колективні члени вступають до Федерації на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації, яка подається до Ради Федерації.
3.7. Члени федерації мають право;
• брати участь у плануванні і обговоренні діяльності Федерації;
• вносити пропозиції по покращенню роботи Федерації;
• обирати і бути обраними до складу керівних і контрольних органів Федерації;
• брати участь у спортивних, методичних та інших заходах, що проводяться Федерацією на засадах і в порядку, визначених регламентуючими документами Федерації, які затверджуються керівними органами Федерації;
• користуватись майном і символікою Федерації.
3.8. Члени Федерації зобов'язані:
• дотримуватись вимог Статуту Федерації, виконувати рішення керівних органів Федерації;
• своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески;
• брати участь у роботі Федерації;
• дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами Федерації.
3.9. Членство в Федерації може бути припинено на підставі:
• поданої до Ради Федерації заяви індивідуального члена про вихід із Федерації;
• рішення зборів колективу, підприємства, установи, організації - колективного члена;
• рішення Ради Федерації.
3.10. Рішення про виключення з Федерації може бути оскаржено відповідно до Ради Федерації або зборів Федерації.
3.11. Добровільний вихід з Федерації здійснюється в тому ж порядку, що і втуп до неї.


Розділ 4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ
4.1. Основою Федерації є місцеві осередки, які створюються за територіальною ознакою при наявності не менш 3 членів за місцем їх проживання, навчання чи роботи.
4.2. Осередки в своїй діяльності керуються цим Статутом, своїми положеннями, які приймаються їх вищими керівними органами і затверджуються Радою Федерації.
4.3. Для набуття прав юридичної особи осередки повинні зареєструватися в установленому законом порядку; без прав юридичної особи - легалізуватися шляхом повідомлення про заснування.
4.4. Федерація створюється за територіальним принципом, за місцем проживання при наявності не менш ніж 3 осіб.
4.5. Для набуття прав юридичної особи Федерація повинна зареєструватися у встановленому порядку.
4.6. Вищим керівним органом Федерації є збори членів Федерації.
4.7. Звітно-виборчі збори членів Федерації проводяться один раз на 4 роки. Позачергові звітно-виборчі збори та чергові збори скликаються за вимогою 1/3 членів Федерації або Головою Федерації.
4.8. Рішення на зборах приймається простою більшістю голосів відкритим голосуванням.
4.9. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів Федерації.
4.10. Збори:
• визначають основні напрямки діяльності Федерації;
• реалізують право власності на майно та кошти Федерації;
• затверджують Статут та вносять зміни і доповнення до нього
• обирають строком на 4 роки Раду Федерації, Голову Федерації, голову та членів Контрольно-ревізійної комісії;
• заслуховують звіти Голови Федерації;
• приймають рішення про реорганізацію чи ліквідацію Федерації.
4.11. Керівним органом Федерації в період між зборами Федерації є Рада Федерації в кількості 3-х осіб, до складу якого входить Голова Ради Федерації та дві особи, обрані на зборах Федерації.
4.12. Основною формою роботи Ради Федерації є її засідання, які скликаються в разі необхідності, але не рідше 2-х разів на рік. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Ради Федерації.
4.13. Засідання Ради Федерації оформляються протокольно. Протокол підписується Головою Федерації.
4.14. Рада Федерації:
• розробляє заходи по забезпеченню виконання основних завдань, які стоять перед Федерацією;
• заслуховує звіти Голови Федерації;
• приймає рішення про вступ та вихід з членів Федерації;
• встановлює розміри вступних, членських та інших внесків;
• розглядає питання про використання коштів Федерації, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис прибутків та витрат, контролює їх виконання;
• вирішує всі поточні питання, пов'язані з діяльністю Федерації;
• затверджує зразки печатки, штампу, емблеми Федерації;
• розглядає суперечні та інші взаємостосунки членів Федерації, контролює дотримання умов договорів, укладених органами Федерації;
• приймає рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств, затвердження їх Статутів (Положень).
4.15. Голова Федерації:
• представляє інтереси Федерації в органах державної влади, громадських організаціях та в Федерації Пейнтболу України;
• контролює дотримання Статуту Федерації;
• головує на зборах Федерації, на засіданнях Ради Федерації;
• видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма посадовими особами Федерації;
• звітує   зборам   за   фінансову  діяльність,   розподіл   та   використання матеріальних, фінансових коштів;
• підписує рішення Ради Федерації, офіційну документацію;
• контролює і спрямовує діяльність робочих, громадських органів Федерації;
• укладає договори та угоди з підприємствами, установами, організаціями, підписує фінансові документи, відкриває рахунки в установах банків;
• здійснює заходи заохочення та впливу на членів Федерації.
4.16. Для контролю за дотриманням статутних вимог та фінансово-господарською діяльністю Федерації створюється Контрольно-ревізійна комісія Федерації, що обирається на зборах Федерації, яка підзвітна тільки зборам.
4.17. Контрольно-ревізійну комісію Федерації очолює Голова Контрольно-ревізійної комісії Федерації, який обирається на зборах Федерації.
4.18. Члени Контрольно-ревізійної комісії Федерації не можуть бути штатними працівниками Федерації.
4.19. Діяльність Контрольно-ревізійної комісії Федерації регулюється Положенням, затвердженим Радою Федерації.

Розділ 5. КОШТИ ТА МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ
5.1. Кошти Федерації формуються з:
• вступних, членських та інших внесків членів Федерації;
• надходжень від господарської діяльності організацій, установ, підприємств, створених Федерацією;
• добровільних  внесків  установ,  державних  та   недержавних  установ, підприємств, організацій, фізичних осіб;
• інших надходжень, не заборонених законодавством України.
5.2. Федерація може мати у власності будинки, спортивні споруди, інше майно, яке необхідне для діяльності Федерації.
5.3. Грошові кошти Федерації витрачаються на:
• статутні завдання;
• розвиток матеріально-технічної бази Федерації;
• соціально-правовий захист членів Федерації;
• благодійні цілі;
• утримання штатного апарату.
5.4. Федерація, створені нею підприємства, організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність у встановленому порядку, зареєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

Розділ 6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
6.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться за рішенням зборів, якщо за це рішення проголосувала більшість присутніх членів.
6.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Федерація у 5-ти денний строк повідомляє реєструючий орган.

Розділ 7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
7.1. Діяльність Федерації може бути припинена шляхом її реорганізації або ліквідації.
7.2. Реорганізація Федерації здійснюється на підставі рішення членів зборів членів Федерації.
7.3. Ліквідація Федерації здійснюється на основі рішення Федерації чи рішення суду.
7.4. В разі припинення рішення про ліквідацію збори Федерації призначають ліквідаційну комісію і затверджують процедури її роботи, визначають порядок використання коштів та майна Федерації.
7.5. Кошти та майно Федерації, в тому числі і в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.